PRZEKAŻ 1,5% PODATKU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 INTEGRACYJNEJ WE WŁOCŁAWKU ZA POŚREDNICTWEM TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY SZKOLE organizacji pożytku publicznego KRS 0000121592
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Nabór do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Nabór do szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Nr 9/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 154 ust 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900, poz. 1672, poz.1718, poz. 2005)

 

zarządza się, co następuje:

 

  • Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek oraz dyrektorowi Wydziału Edukacji.
  • Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2024 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 stycznia 2024 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek.

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 6 maja do 21 maja 2024r.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Wniosków o przyjęcie kandydatów do klas I ogólnodostępnych szkół podstawowych spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

od 26 czerwca do 10 lipca 2024r.

od 6 maja do 21 maja 2024r.

Składanie do dyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi podania o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego wraz z orzeczeniem o potrzebie do kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Na bieżąco – zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

od 6 maja do 21 maja 2024r.

Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do oddziałów sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.*

od 26 czerwca do 10 lipca 2024r.

od 16 maja do 17 maja 2024r.

Udział kandydatów w próbach sprawności fizycznej do oddziałów sportowych organizowanych przez szkoły z oddziałami sportowymi.**

8 lipca 2024r.

27 maja 2024r.

Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów do oddziałów sportowych, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

12 lipca 2024r.

od 28 maja do 29 maja 2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).

od 15 lipca do 16 lipca 2024r.

3 czerwca 2024r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 lipca 2024r.

od 3 do 12 czerwca 2024r.

Podpisywanie deklaracji przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

od 18 lipca do 19 lipca 2024r.

14 czerwca 2024r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

22 lipca 2024r.

 

*Bez względu na to, czy oddziały sportowe tworzone są w szkole obwodowej lub pozaobwodowej nabór do nich odbywa się według tych samych zasad co oznacza, iż kandydaci do tych oddziałów składają tylko i wyłącznie wnioski.

**Dzień i godzinę przeprowadzenia sprawdzianu określą dyrektorzy poszczególnych szkół, w których organizowane są oddziały sportowe.

 

Uzasadnienie

Uchwałą nr XXX/54/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017r. określone zostały kryteria, liczba punktów oraz dokumenty obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 2017. poz.1557).

Zgodnie z artykułem 154 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r., poz. 900 z późn. zm.) organ prowadzący publiczną szkołę podstawową określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.

Data dodania: 2024-04-02 08:13:49
Data edycji: 2024-04-02 11:14:07
Ilość wyświetleń: 420

Kalendarz

Klasowe wiadomości

Przejdź na stronę swojej klasy, zaloguj się i zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Partnerzy

"Są takie szkoły, które Uczniowie wspominają z sentymentem,

bo czuli się ważni, dobrzy i zdolni..."

Podążamy za potrzebami dzieci
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej